Cvičné úlohy

Cvičné úlohy – ovládání GeoGebry a řešení úloh v GeoTestu – filtr C_
                     
– a provedení základních geometrických konstrukcí

Cvičné úlohy – ovládání GeoGebry a řešení úloh v GeoTestu – filtr C_
                     
– a provedení základních geometrických konstrukcí


Tyto úlohy využijeme k nácviku práce se systémem a kromě toho mohou pomoci při ověření zručnosti žáka při ovládání Geogebry.
Některé z úloh označených jako cvičné jsou zároveň snadné planimetrické konstrukce, jiné opravdu jen ověřují schopnost najít a správně použít vhodný nástroj programu.
Jako cvičné jsou označeny také úlohy vyžadující sestrojení obrazu útvaru v některém zobrazení. Nástroje pro přímou konstrukci v nich nejsou skryty.
U úloh není třeba rozlišovat to, zda je žák ze základní či střední školy – pokud rozumí zadání.

Úlohy, které lze správně vyřešit pouhým využitím příslušného nástroje:

1 Střed úsečky
2 Obraz bodu ve středové souměrnosti
4 Přímka dvěma body
5 Přejmenování bodu
7 Průsečíky přímky a kružnice
9 Kružnice daná středem a bodem
1001 Bod v dané pooloze (dané souřadnice)
1002 Rovnoběžka s danou přímkou bodem
1003 Kolmice k dané přímce bodem
1004 Kružnice daná středem a poloměrem
1006 Osa úsečky
1007 Osa úhlu
1008 Obraz bodu v osové souměrnosti
1009 Průsečíky (polohou blízké, neupevněných přímek)
1010 Průsečíky (polohou blízké, upevněných přímek)

Úlohy, v nichž použijeme GeoGebru k řešení snadné úlohy (tj. problém není v úloze, ale v tom, jak najít správné nástroje a jak správně odpovědět v systému GeoTest)

6 Čtverec (cvičí pozorné čtení!)
8 Rovnostranný trojúhelník
10 Trojúhelník daný dle věty s, s, s
11 Chybějící vrchol rovnoběžníku
1005 Kružnice nad průměrem (porozumění úkolu, pojem!)
1029 Trojúhelník daný dle věty s, s, s 

Základní planimetrické konstrukce (potřebné nástroje nejsou skryty, jde o to, jak útvar sestrojit; úlohy většinou nemají atribut C_)

3 Rozdělit úsečku na třetiny
14 Sestrojit rovnoběžky v dané vzdálenosti od dané přímky
90 Opsaná kružnice (skryt nástrok kružnice třemi body)
102 Střed opsané kružnice
91 Vepsaná kružnice
103 Střed vepsané kružnice
110 Body v dané vzdálenosti od přímky
117 Nejbližší bod kružnice vzhledem ke přímce
1012, 1013 Bod na přímce v dané vzdálenosti od daného bodu (mají atribut C_)
1014 Přímky dané odchylky od přímky (v jejím bodě) (má atribut C_)
1015 Přímky dané odchylky od přímky (z bodu mimo ni) (má atribut C_)
1016 Osa úsečky (skryt nástroj, konstrukce „pravítkem a kružítkem“)
1017 Osa úhlu (skryt nástroj, konstrukce „pravítkem a kružítkem“)
1018 Střed úsečky (skryt nástroj, konstrukce „pravítkem a kružítkem“)

Zobrazení (k dispozici jsou přímé nástroje pro konstrukci obrazu útvaru v daném zobrazení, jde jen o jejich správné použití, určení zobrazení)

2 Obraz bodu ve středové souměrnosti
1008 Obraz bodu v osové souměrnosti
401–403 Otočení úsečky
404–406 Otočení kružnice
407, 408 Obraz kružnice v osové souměrnosti
409, 410 Posunutí kružnice
411 Obraz trojúhelníku ve středové souměrnosti
412, 413 Posunutí trojúhelníku
414–417 Obrazy přímky v posunutí, středové a osové souměrnosti
420, 421 Kružnice ve stejnolehlosti
422, 423 Úsečka ve stejnolehlosti
424 Trojúhelník ve stejnolehlosti
426 Přímka ve stejnolehlosti

Zpět na přehled témat

Napsat komentář