Jak najít úlohy, které potřebuji

Za roky fungování došel GeoTest k tomu, že už je tam přes tisíc úloh (dnes 1179 1379, ale zítra to asi bude zase víc),  což může být při hledání úloh nevýhoda.  Proto mají úlohy atributy, podle kterých se dá filtrovat,  takže když člověk hledá, co by tak žákům zadal,  může si pomocí atributu omezit výběr.

Kromě planimetrie jsou v databázi úloh GeoTestu další úlohy, o nichž se zmíníme na konci.

Atributy (a tlačítka … a text v názvu)
Pro základní výběr úloh podle tématu můžete atributy úloh zapsat do pole nad seznamem úloh a úlohy tak vyfiltrovat. Pro ty nejčastěji používané atributy (filtry) dokonce najdete tlačítka. 
(Filtrovat můžete i podle textu obsaženého v názvu úlohy, ale pokud nehledáte konkrétní úlohu, tak se to těžko odhaduje.)

Označení u názvu úlohy (+jiné podbarvení) slouží k odlišení variant téže úlohy:  úlohy s označením (Z) u čísla úlohy (nikoliv atribut Z) jsou benevolentněji vyhodnocovány, úlohy s označením (n) mají skrytou nákresnu.

Planimetrie

Planimetrie (základní nastavení pro vyhledávání – atribut PL_)
Uvedené rozdělení úloh do kategorií není vylučovací, takže úlohu často najdete v několika skupinách.

Poslední znaky v atributech (_1, _2, _3, _4) jsou odhady obtížnosti (ne úplně ověřené, ale _4 jsou těžké úlohy).
Úlohy spíše pro základní školu (ale nemusí být!) mají atribut Z.
Úlohy spíše pro střední školu (ale nemusí být!) mají atribut S.

Základní úlohy různých typů, které slouží zejména k procvičení práce se systémem, mají atribut C.

Úlohy o trojúhelnících mají atribut TR.
(K trojúhelníkům detailněji níže.)

Úlohy o kružnicích mají atribut KR,
speciálně úlohy 19–48, 111–119 jsou snadné varianty Apollonoiových úloh, z úloh 51–73 a 2050–2056, 2180–2182 jsou některé obtížnější.

Úlohy o kružnicích vázaných na trojúhelník či naopak mají (kombinovaný) atribut TR_KR (mezi nimi pokročilejší 191–197)
a k nim patří ještě speciálně (spíše obtížnější) úlohy 204–231.

Úlohy o mnohoúhelnících mají atribut MN,
přitom speciálně úlohy o rovnoběžnících mají čísla: 6, 11, 13, 109, 129, 150, 160, 465, 1011, 1019, 1201–1229.

Úlohy na konstrukci úhlů mají atribut UH
(jsou to úlohy 1061–1072).

Úlohy procvičujcí/využívající zobrazení mají atribut pt ,
přitom úlohy na konstrukci obrazu útvarů v různých zobrazeních mají čísla 401–427, středová souměrnost 466–469,
konstrukční úlohy využívající různá zobrazení (včetně stejnolehlosti) k sestrojení(zejména trojúhelníku) mají čísla
143, 144, 304–324, 425–476, 3, 510–528, 
středová souměrnost 466–469,
úlohy na konstrukci bodu dělicího úsečku v daném poměru mají čísla 3, 510–518 (520 je Zlatý řez).

Přenesení úsečky (trojúhelníku): úlohy 1030–1038

Ad trojúhelníky:

Základní konstrukce:
10, 12, 15–18, 76–108, 120–128, (129), 1029

Další:
130–146, 165–188, 200–203, pravoúhlé (129–133)

Těžiště, osy, výšky, středy stran, středy opsané, vepsané kružnice… 
úlohy  15–18, 124, 131–142, 145, 146, 165–189,190–253–…,
plus úlohy využívající zobrazení – viz výše

Konstrukce rovnoramenných (rovnostranných) trojúhelníků (jakékoliv, i včetně zobrazení):
8, 457, 458, 1040–1050, 1073–1079

Stereometrie, ale trochu jinak

Konstrukce ve 3D (stereometrie) mají atribut G3D

Pro trénink myšlení a možná zábavu: Krabičky

Krabičky mají atribut KN

Další typy úloh

NEGeometrické úlohy, testy z různých témat mají atribut KV
Funkce: FN_KV — mocniny
                                   — exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice

Analytická geometrie : AG_KV
Řady: NR_KV

Kombinatorika a pravděpodobnost: KP_KV
Komplexní čísla: NO_KV 
  … a třeba ještě něco vznikne

Deskriptivní geometrie – atribut DG

   Mongeovo promítání – atribut DG_MP
Afinita, kolineace – atribut DG_S
Kuželosečky – atribut DG_S_KU
Lineární perspektiva (málo) – atribut DG_LP
Kinematika – atribut KN_DG

Podrobnější, ale starší popis

Pokud byste stáli o podrobnější, i když starší popis (a tudíž neúplný, protože úloh už od té doby přibylo moc), podívejte se sem: http://web.geometry.cz/2014/01/24/prehled-uloh-geotestu-podle-temat-a-obtiznosti/